Portfolio

Opdrachtgevers van Geusen Advies:

- Rijkswaterstaat;
- Projectbureau A2;
- Provincie Limburg;

- Diverse gemeentes;

- Diverse aannemers. 

Tot onze opdrachten behoren o.a.:

- advisering m.b.t. verkeersveiligheid en doorstroming voor het project A2 Maastricht;
- diverse onderzoeken m.b.t. omlegging OV-as;
- jaarlijkse fietscirculatieplanning;
- kruispunttellingen;
- parkeerdrukmetingen;
- betalingsbereidheid parkeren;
- trajectregistratie zwaar transport bebouwde kom;
- enquête parkeertevredenheid;
- advisering aanpassingen infrastructuur m.b.t. openbare parkeerplaatsen;
- advisering omleidingsroutes;
- preventieve radarmetingen;
- verkeerbelevingsonderzoek (m.b.t. gewijzigde infrastructuur);
- rijtijdenmetingen lokaal/transit;
- foto en/of video opnamen van verkeerssituaties;
- enz.

© Copyright 2016 - geusenadvies.nl